THE ANIME EXAMINER REDUX

Uchuu Senkan Tiramisu
Space Battleship Tiramisu

Score     ○○○○
Episodes     ??
Episodes seen     5
Vintage date     2018-04-02
Vintage season     Spring 2018
Added to site     2018-05-06