THE ANIME EXAMINER REDUX

Kono Bijutsu-bu Niwa Mondai Ga Aru
This Art Club Has A Problem

Score     ●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2016-07-07
Vintage season     Summer 2016
Added to site     2016-07-16