THE ANIME EXAMINER REDUX

Mudazumo Naki Kaikaku
The Legend Of Koizumi

Score     ●●●●
Episodes     3
Episodes seen     3
Vintage date     2010-02-26
Vintage season     Winter 2010
Added to site     2014-06-22