THE ANIME EXAMINER REDUX

Kotonoha No Niwa
The Garden Of Words

Score     ●●●●
Episodes     1
Episodes seen     1
Vintage date     2013-04-28
Vintage season     Spring 2013
Added to site     2015-10-18