THE ANIME EXAMINER REDUX

The Eccentric Family 2
Uchouten Kazoku 2

Score     ●●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2017-04-09
Vintage season     Spring 2017
Added to site     2017-04-17