THE ANIME EXAMINER REDUX

Nagato Yuki-Chan No Shoushitsu
The Disappearance Of Nagato Yuki-chan

Score     ●●●●
Episodes     16
Episodes seen     16
Vintage date     2015-04-03
Vintage season     Spring 2015
Added to site     2015-07-18