THE ANIME EXAMINER REDUX

Aru Tabibito No Nikki
The Diary Of Tortov Roddle

Score     ●●●●
Episodes     9
Episodes seen     9
Vintage date     2003-03-19
Vintage season     Winter 2003
Added to site     2014-06-22