THE ANIME EXAMINER REDUX

Tada-kun Wa Koi O Shinai
Tada Never Falls in Love

Score     ○○○○
Episodes     ??
Episodes seen     5
Vintage date     2018-04-05
Vintage season     Spring 2018
Added to site     2018-05-06