THE ANIME EXAMINER REDUX

Shuumatsu No Izetta
Izetta - The Last Witch

Score     ●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2016-10-01
Vintage season     Fall 2016
Added to site     2016-10-30