THE ANIME EXAMINER REDUX

Shin Atashin'chi

Score     ●●●●●
Episodes     26
Episodes seen     26
Vintage date     2015-10-06
Vintage season     Fall 2015
Added to site     2015-12-22