THE ANIME EXAMINER REDUX

Sekai Seifuku - Bouryaku No Zvezda
World Conquest Zvezda Plot

Score     ●●●●
Episodes     13
Episodes seen     13
Vintage date     2014-01-12
Vintage season     Winter 2014
Added to site     2015-06-13