THE ANIME EXAMINER REDUX

The Disastrous Life of Saiki K. 2
Saiki Kusuo No Psi Nan 2

Score     ○○○○○
Episodes     24
Episodes seen     15
Vintage date     2018-01-16
Vintage season     Winter 2018
Added to site     2018-02-19