THE ANIME EXAMINER REDUX

The Disastrous Life of Saiki K.
Saiki Kusuo No Psi Nan

Score     ●●●●●
Episodes     24
Episodes seen     24
Vintage date     2016-07-04
Vintage season     Summer 2016
Added to site     2016-08-10