THE ANIME EXAMINER REDUX

Poyopoyo Kansatsu Nikki
Poyopoyo

Score     ●●●●
Episodes     52
Episodes seen     52
Vintage date     2012-01-08
Vintage season     Winter 2012
Added to site     2014-06-22