THE ANIME EXAMINER REDUX

Okami Kodomo No Ame To Yuki
Wolf Children
Ame & Yuki - Die Wolfskinder

Score     ●●●●●
Episodes     1
Episodes seen     1
Vintage date     2012-06-25
Vintage season     Spring 2012
Added to site     2014-06-22