THE ANIME EXAMINER REDUX

Onara Gorou

Score     ●●
Episodes     6
Episodes seen     6
Vintage date     2016-07
Vintage season     Summer 2016
Added to site     2018-04-03