THE ANIME EXAMINER REDUX

Toshokan Sensou - Kakumei No Tsubasa
Library War - The Wings Of Revolution

Score     ●●●●
Episodes     1
Episodes seen     1
Vintage date     2012-06-16
Vintage season     Spring 2012
Added to site     2015-07-16