THE ANIME EXAMINER REDUX

Kuromukuro

Score     ●●●●
Episodes     26
Episodes seen     26
Vintage date     2016-04-07
Vintage season     Spring 2016
Added to site     2016-05-05