THE ANIME EXAMINER REDUX

Komachi To Dangorou

Score     ●●●●
Episodes     2
Episodes seen     2
Vintage date     2012-11-10
Vintage season     Fall 2012
Added to site     2016-10-30