THE ANIME EXAMINER REDUX

Kokkoku

Score     ●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2018-01-07
Vintage season     Winter 2018
Added to site     2018-02-19