THE ANIME EXAMINER REDUX

Kodomo No Omocha
Kodocha
Child's Toy

Score     ○○○○
Episodes     102
Episodes seen     12
Vintage date     1996-04-05
Vintage season     Spring 1996
Added to site     2017-10-03