THE ANIME EXAMINER REDUX

Kaze No Matasaburou

Score     ●●●●●
Episodes     1
Episodes seen     1
Vintage date     2016-03-19
Vintage season     Winter 2016
Added to site     2017-10-03