THE ANIME EXAMINER REDUX

Kagewani: Shou
Kagewani -II-

Score     ●●●●
Episodes     13
Episodes seen     13
Vintage date     2016-04-01
Vintage season     Spring 2016
Added to site     2016-05-05