THE ANIME EXAMINER REDUX

Seikai Suru Kado
Kado - The Right Answer

Score     ●●●●●
Episodes     13
Episodes seen     13
Vintage date     2017-04-07
Vintage season     Spring 2017
Added to site     2017-04-17