THE ANIME EXAMINER REDUX

Hozuki No Reitetsu 2
Hozuki's Coolheadedness 2

Score     ●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2017-10-07
Vintage season     Fall 2017
Added to site     2017-10-31