THE ANIME EXAMINER REDUX

Hitsugi No Chaika
Chaika - The Coffin Princess
Sargprinzessin Chaika

Score     ●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2014-04-09
Vintage season     Spring 2014
Added to site     2014-06-25