THE ANIME EXAMINER REDUX

Ghost In The Shell - The New Movie
Kokaku Kidotai - Shin Gekijou-ban

Score     ●●●●●
Episodes     1
Episodes seen     1
Vintage date     2015-06-20
Vintage season     Spring 2015
Added to site     2017-10-03