THE ANIME EXAMINER REDUX

Kikoushi-Enma
Demon Prince Enma

Score     ●●●
Episodes     4
Episodes seen     4
Vintage date     2006-08-25
Vintage season     Summer 2006
Added to site     2014-06-22