THE ANIME EXAMINER REDUX

Concrete Revolutio

Score     ●●●
Episodes     13
Episodes seen     13
Vintage date     2015-10-04
Vintage season     Fall 2015
Added to site     2015-12-28