THE ANIME EXAMINER REDUX

Kujira No Kora Wa Sajou Ni Utau
Children Of The Whales

Score     ●●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2017-10-08
Vintage season     Fall 2017
Added to site     2017-10-31