THE ANIME EXAMINER REDUX

Bubuki Buranki
BBK/BRNK

Score     ●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2016-01-09
Vintage season     Winter 2016
Added to site     2016-03-20