THE ANIME EXAMINER REDUX

Shingeki Kyojin Chuugakkou
Attack on Titan - Junior High

Score     ●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2015-10-03
Vintage season     Fall 2015
Added to site     2015-12-21