THE ANIME EXAMINER REDUX

Aggretsuko
Aggressive Retsuko

Score     ●●●●●
Episodes     10
Episodes seen     10
Vintage date     2018-04-20
Vintage season     Spring 2018
Added to site     2018-05-06